فرم نظرسنجی دوره های آموزشی

همکار گرامی:
با تکمیل این پرسشنامه و ارائه نظرات سازنده خود ما را در بهبود مستمر برنامه های آموزشی یاری خواهید داد؛
به هر یک از موارد 1 تا 14، امتیازی از 1 تا 10 بدهید. لازم به ذکر است انتخاب امتیاز 1 در مورد هر گزینه مبین نگرش کاملا منفی و تعیین امتیاز 10 نشانگر نظر کاملا مثبت شما در زمینه مورد پرسش خواهد بود و انتخاب نمرات فیمابین این دو محدوده، میزان رضایت و عدم رضایت شما را نشان خواهد داد.
الف) محتوا
ب) استاد
ج) سازماندهی (امکانات)